Leerkrachten

1      Juf Trudy, Juf Babette, Juf Poppie
2      Juf Rianne
3      Juf Leonie en juf Lilian
4      Juf Dominique en Juf Wendy
5      Juf Joke en Juf Trix
6      Juf Janet en Juf Anneke                    
7      Meester Dirk en Juf Christina
8      Meester Wim en Juf Betty
Groep in School: Juf Ilze en onderwijsassistenten Janet en Brahim
 

Ondersteuning

in groep 1 en 2                                                Juf Poppie en Juf Cindy
Leerlingarragnementen                                onderwijsassistentes Fabienne en Iris
Ondersteuning ISK leerlingen:                     Meester Henk, Juf Cindy , Juf Judith en Juf Annem

Conciërge: Arie van Rooden