Het onderwijs op Het Mozaiek


Het onderwijs op het Mozaïek is gericht op een kansrijke positie voor ‘onze’ kinderen in de Nederlandse maatschappij.
De school werkt hieraan door te zorgen voor:


Hoe ziet u dat terug in de school?


Er heerst rust in de school. De school en de lokalen zijn opgeruimd en ordelijk ingericht. Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben respect voor elkaar en gaan vriendelijk met elkaar om. Met het sociaal emotioneel volgsysteem “Zien” wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en bevorderd.

De leerlingen leren in alle groepen met het programma “Continu verbeteren” gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de sfeer in de klas, de omgang met en zorg voor elkaar en de resultaten van de groep.
Ook met het programma Taakspel leren de kinderen van alle groepen om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor goed gedrag, gemotiveerd aan het werk zijn en een goed resultaat.

De klassen hebben een voor leerlingen herkenbare structuur, met een Taalmuur, een Rekenmuur, een Datamuur, Taakspelgroepen,
een “Missie” (wat willen we bereiken?) en groepsafspraken.

Alle kinderen krijgen naast de basisstof ook leerstof aangeboden passend bij hun ontwikkeling. Deze ‘passende’ leerstof wordt onder andere aangeboden in werkpakketten op de Chromebooks. Maar ook de basisstof kan voor kinderen te moeilijk of te makkelijk zijn, daarom werkt het Mozaïek met de organisatievorm “streaming”. Bij “streaming” is het, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind,  mogelijk om in een hogere of lagere groep onderwijs volgen. Op het Mozaïek kan dat voor de vakken lezen, begrijpend lezen en rekenen.

Ouders krijgen toegang tot het Parnassys ouderportaal waarin zij de gegevens, aanwezigheid en resultaten van hun kind kunnen volgen. Op school worden via het programma ‘Actief ouderschap’ ouders meer betrokken bij de school of de klas van hun kind. Een voorbeeld hiervan is dat er voor elke klas een klassenouder is als contactpersoon tussen de leerkracht en ouders. Ook zijn er verschillende lesactiviteiten waarbij ouders worden betrokken zoals onder andere:                                                                    
-het ei van Columbus                                                                                                                                                        
-de verteltassen                                                                                                                                                        
-Overstap.