Het onderwijs op OBS Het Mozaïek

Het onderwijs op OBS Het Mozaïek is gericht op een kansrijke positie voor onze kinderen in de Nederlandse maatschappij. Wij werken hieraan door te zorgen voor een vriendelijk en veilig klimaat met rust, orde en regelmaat. Dit zijn namelijk voorwaarden voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Ook zorgen wij voor een heldere en herkenbare structuur met een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen kansrijk opgroeien, bevorderen wij op Het Mozaïek de zelfstandigheid. Dit doen we door bijvoorbeeld gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen en te zorgen voor elkaar. Op cognitief gebied doen we dit door bijvoorbeeld een leerstofaanbod te hebben dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Ook werken wij met programma's die gericht zijn op het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind.
 

Hoe ziet u dat terug op sociaal-emotioneel gebied?

Er heerst, op meerdere manieren, rust in de school. Allereerst zijn zowel de school als de lokalen opgeruimd en ordelijk ingericht. De klassen hebben een voor kinderen herkenbare sctructuur met een taal-, reken- en datamuur, taakspelgroepen, een missie en groepsafspraken. Daarnaast hebben leerlingen, ouders en leerkrachten respect voor elkaar en zij gaan vriendelijk met elkaar om.

Op OBS Het Mozaïek maken wij gebruik van het sociaal emotioneel volgsysteem 'Zien'. Hiermee wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en bevorderd. Ook leren de kinderen gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de sfeer in de klas, de omgang met en zorg voor elkaar en de resultaten van de groep. Dit wordt gedaan met behulp van de programma's 'Continu verbeteren' en 'Taakspel'. Bij dit laatste leren de kinderen om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor goed gedrag, gemotiveerd aan het werk te zijn en goede resultaten te behalen.


Hoe ziet u dat terug op cognitief gebied?
Niet alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bij ons goed gevolgd, maar ook de cognitieve ontwikkeling. Zo krijgen alle kinderen naast de basisstof ook leerstof aangeboden wat passend is bij hun eigen ontwikkeling. Deze passende leerstof wordt onder andere aangeboden op Chromebooks. De basisstof kan voor sommige kinderen te moeilijk of te makkelijk zijn. Daarom werken wij met de organisatievorm 'streaming'. Hierbij is het, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind, mogelijk om in een hogere of lagere groep onderwijs te volgen. Wij passen deze vorm toe voor de vakken lezen, begrijpend lezen en rekenen.