Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol in de school. Hun taken gaan van kleine dagelijkse dingen regelen tot echt beleid. Iedereen kan zich kandidaat stellen om gekozen te worden in deze raad. Een voorwaarde is wel dat u aan de school bent verbonden als leerkracht of als ouder. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Oudervereniging

Onze school heeft een zeer actieve Oudervereniging (in het verleden werd dit Ouderraad genoemd). Zij ondersteunen de ouders in de Medezeggenschapsraad. De Oudervereniging denkt mee over wat er op school gebeurt en zij helpen mee met allerlei activiteiten, zoasl het sinterklaasfeest. De leden van de vereniging worden op de jaarvergadering in oktober gekozen. Dan wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Na de jaarvergadering van de oudervereniging krijgt u een volledige bestuurslijst en informatie over de hoogte en de wijze van betaling van de ouderbijdrage. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt momenteel €20,- per kind. Van deze vrijwillige ouderbijdrage worden belangrijke, leuke activiteiten betaald. In dit bedrag zit ook een bijdrage voor de schoolbibliotheek. De vrijwillige bijdrage aan de schoolreis is €25,- per kind. Het is mogelijk de ouderbijdrage in twee termijnen te betalen, maar gezien de vele kosten in de maand december verzoeken we u om de 1e termijn in ieder geval vóór 15 november te betalen. Er kan hiervoor niet contant betaald worden bij leerkrachten of de directie. 

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op: 
Girorekening NL68 INGB 0003456167
Ouderraad OBS Het Mozaïek
4142EG Tiendweg 11a Leerdam             
Bij het overmaken van het bedrag moet u bij ‘betalingskenmerk’ de voorletter, achternaam en de groep van uw kind vermelden.

 
De vrijwillige kosten voor het schoolkamp van groep 7 en 8 (ongeveer €90,-) worden apart in rekening gebracht.